คลังปัญญาสถาบัน (Institutional Repository) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคลังความรู้ที่เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ และสงวนรักษาผลผลิตทางปัญญาของบุคลากรในองค์กรในรูปแบบดิจิทัล เข้าถึงได้แบบเสรี โดยได้รวบรวมความรู้ประเภทต่างๆ ของคณะ เช่น รายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ คลิปการสัมมนาวิชาการ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ฯลฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ของคณะศิลปศาสตร์แก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรีในระยะยาว และสามารถสืบค้นอ้างอิงได้

หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ชื่อหลักสูตร (โครงการพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร

 
Next