ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา)

  • การวิเคราะห์บทสนทนาในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนต่างชาติ

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ และ ลักษณะภาษาในบทโต้ตอบจากแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนต่างชาติ 2) เพื่อศึกษาโครงสร้าง การปฏิสัมพันธ์และลักษณะภาษาจากการสนทนาที่เกิดขึ้นจริง และ 3) เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง การปฏิสัมพันธ์และลักษณะภาษาที่ปรากฏในบทโต้ตอบจากแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียน ต่างชาติ และโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ และลักษณะภาษาที่ปรากฏในการสนทนาที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาในการสร้างบทโต้ตอบจากแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนต่างชาติ โดยอาศัยผลจากการศึกษาครั้งนี้และหลักการพื้นฐานของแนวการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ บทโต้ตอบจากแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้ เรียนต่างชาติระดับต้นและบทสนทนาที่เกิดขึ้นในบริบทจริง 5 สถานการณ์ ดังนี้ 1) การทักทาย-การแนะนําตัว 2) การซื้อขายสินค้า 3) การสั่งอาหาร 4) การสนทนาทางโทรศัพท์และ 5) การถามทาง โดย อาศัยหลักการการวิเคราะห์บทสนทนาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษา จากผลการศึกษา โครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ในบทโต้ตอบในแบบเรียนประกอบด้วย 3 ส่วน การเปิดการสนทนา การดําเนินการสนทนา และการการสนทนา ลักษณะภาษาในบทโต้ตอบปรากฏการใช้คําลงท้ายประเภทคําบอกสถานภาพ คําบอกมาลา และคําบอกการถาม ส่วนผลการใช้การอ้างถึงด้วยรูปแทนหน่วยนาม พบว่ามีการอ้างถึงด้วยบุรุษสรรพนาม การอ้างถึงด้วยนามที่ใช้เป็นสรรพนาม และการอ้างถึงด้วยสุญญรูป นอกจากนี้ จากการศึกษาบทโต้ตอบในแบบเรียนปรากฏภาษา สื่อสัมพันธ์ ในสถานการณ์การพบกัน การลาจากและการขอบคุณ จากการศึกษาบทสนทนาในบริบทจริง พบว่าโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์และลักษณะ ภาษาโดยทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับบทโต้ตอบในแบบเรียน แตกต่างกันในรายละเอียด นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าลักษณะสําคัญบางประการที่ปรากฏในสถานการณ์จริง ไม่ปรากฏในบทโต้ตอบในแบบเรียนจากผลการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาบทโต้ตอบในแบบเรียนให้ สอดคล้อง เหมาะสมกับบทสนทนาที่คนไทยใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้สื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Browse all