ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

  • ข้อเขียนที่เกี่ยวกับพิธีมงคลสมรสและมารยาทอื่น ๆจากธรรมเนียมสังคม ของ บารอน สตาฟ : บทแปลและบัญชีศัพท์

    วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการแปลข้อเขียนเกี่ยวกับพิธีมงคลสมรส และมารยาทอื่นๆจากหนังสือคู่มือสอนมารยาทธรรมเนียมสังคม (Usages du monde)ที่ตีพิมพ ใน ปีค.ศ.1891 ของบารอนสตาฟ์(Baronne Staffe) นอกจากนี้์ยังมีบัญชีคำศัพท์ผู้แปลได้เลือกเฉพาะ คำศัพท์สำคัญแล้วจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ได้สามหมวดคือ์ศัพท์ เฉพาะทางศาสนาศัพท์เฉพาะของเครื่องใช้เครื่องแต่งกายและอื่นๆวิทยานิพนธ์ฉบับนี้์ผู้แปลมีวัตถุประสงค์ หลัก 3 ประการ์คือ ประการแรกเพื่อฝึกฝนทักษะการแปลข้อเขียนเฉพาะด้านโดยใช้ทฤษฎีการแปลแบบถ่ายทอดความหมาย ประการที่สองเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของชนชั้นสูงของฝรั่งเศสในช่วง ปลายศตวรรษที่์19 ประการที่สามเพื่อจัดทำบัญชีศัพท์ เฉพาะอย่างเป็นระบบอันจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจ ศึกษาเกี่ยวกับสังคมฝรั่งเศส์ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้นักแปลได้ศึกษาการจัดทำบัญชีศัพท์ ผู้แปลหวังว่าวิทยานิพนธ์ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะแปลงานด้านนี้ต่อไป
Browse all / ดูทั้งหมด