สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

 • การศึกษาวิเคราะห์มุมมองของชาวจีนต่อเพศที่สามโดยผ่านกระแสภาพยนตร์

  -
 • การศึกษาวัฒนธรรมเซาเข่าและข้อสังเกตที่ได้จากรายการ人生一串

  วัฒนธรรมเซาเข่า เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวจีนมาอย่างยาวนานหลายพันปี เกิดวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมเซาเข่าตั้งแต่ในสมัยยุคหินของประเทศจีน ปัจจุบันวัฒนธรรมเซาเข่าได้มีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากเดิมที่เซาเข่าเป็นอาหารของชนชั้นสูง จนในปัจจุบันเซาเข่าเป็นอาหารราคาย่อมเยาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ สามารถพบร้านเซาเข่าได้ตามมุมถนนต่างๆของประเทศจีน เซาเข่าถือเป็นอาหารมื้อดึก ที่ผู้คนนิยมรับประทานคู่กับเครื่องดื่มมึนเมาพร้อมกับการพบปะสังสรรค์กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เซาเข่ากลายเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งของชาวจีน เซาเข่าในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน สืบเนื่องมากจากความแตกต่างทางด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาประกอบการทำเซาเข่ามักเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น วัฒนธรรมเซาเข่าเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความชอบ ค่านิยมด้านต่างๆของชาวจีนได้เป็นอย่างดี เช่น สะท้อนวัฒนธรรมการดื่มของชาวจีน ทัศนคติที่มีต่ออาหาร เป็นต้น นอกจากนี้เซาเข่ายังมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 • รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังแอ็คชั่นจีนฮ่องกงหลังปีค.ศ.2000: กรณีศึกษางานของม่ายจ้าวฮุยและจ้วงเหวินเฉียง

  -
 • ละครไทยในประเทศจีน: กรณีศึกษาซีรีส์ชายรักชายไทยในประเทศจีน (ช่วงปี2555-2560)

  -
 • วิเคราะห์บทบาทสถานภาพของผู้หญิงและความรุนแรง ในสถาบันครอบครัวจีนผ่านภาพยนตร์

  -
 • ความสัมพันธ์จีน – อาเซียน : กรณีศึกษา จีน – ฟิลิปปินส์ในศตวรรษที่ 21

  การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ความสัมพันธ์จีน – อาเซียน : กรณีศึกษา จีน – ฟิลิปปินส์ในศตวรรษที่ 21” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จีน – ฟิลิปปินส์ในหลังยุคสงครามเย็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศระหว่างจีน – ฟิลิปปินส์ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และศึกษาดูแนวโน้มความสัมพันธ์จีน – ฟิลิปปินส์ โดยใช้แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) และทฤษฎี “การเมืองเกี่ยวพัน” (Linkage Politics) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและฟิลิปปินส์ โดยปัจจัยภายในที่ส่งอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศจีนต่อฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงผู้นำรุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 สู่ผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีนเป็นไปอย่างราบรื่น ประการต่อมาคือ ปัจจัยด้านผู้นำและอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้นำ และประการสุดท้าย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สำหรับปัจจัยภายนอก มี 3 ประการ ได้แก่ การสิ้นสุดของสงครามเย็น กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และผลกระทบจากกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์จีน –ฟิลิปปินส์นั้น นับวันมีความแนบชิดกันมากขึ้น มีการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือหลากหลายด้านที่วางอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน แต่ยังมีประเด็นที่อาจทำให้เกิดปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เช่น กรณีข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันและลดความสำคัญของปัญหาความขัดแย้งทางทะเลลง
 • ความขัดแย้งในจิตสำนึกความเป็นผู้หญิงผ่านวรรณกรรม ความรักใดจะไม่ปวดร้าว (哪一种爱不疼)

  -
Browse all / ดูทั้งหมด