การศึกษาการดำเนินธุรกิจคาเฟ่สไตล์รัสเซีย กรณีศึกษา ร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาการดำเนินธุรกิจคาเฟ่สไตล์รัสเซีย กรณีศึกษา ร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea

รายละเอียด

งานวิจัยส่วนบุคคลนี้เป็นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

นันท์นภัส ขุนวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ เจริญรัตน์ ตันเจริญ

บทคัดย่อ

"คาเฟ่ (Café) เป็นธุรกิจร้านกาแฟที่จำหน่ายอาหารประเภทอื่นควบคู่ไปด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จากกระแสความนิยมของคาเฟ่ ทำให้การไปคาเฟ่กลายเป็นค่านิยมใหม่ที่เรียกว่าคาเฟ่ฮอปปิ้ง (Café Hopping) คือ กิจกรรมการไปเที่ยว คาเฟ่เป็นประจำ ทุกวันนี้ คาเฟ่ในกรุงเทพมหานครนั้นมีคาเฟ่รัสเซียจำนวนน้อย การที่มีร้านคาเฟ่สไตล์รัสเซียเปิดให้บริการในกรุงเทพมหานครแล้วเกิดเป็นกระแสนิยมในกลุ่มชาวไทยและชาวรัสเซียอย่างเช่นร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความน่าสนใจ
ภาคนิพนธ์เรื่อง การศึกษาการดำเนินธุรกิจคาเฟ่สไตล์รัสเซีย ร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด (Concept) ของร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea ศึกษาการดำเนินธุรกิจร้านคาเฟ่สไตล์รัสเซีย ร้าน Belka -Homemade Bakery & Tea รวมถึงวิเคราะห์ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจคาเฟ่สไตล์รัสเซีย

ร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Porter’s Five Forces Model) และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจคาเฟ่ (Key success factors) โดยผู้ศึกษากำหนดรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการวิจัยในเชิงเอกสาร (Document Research) และวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview form) ด้วยการสอบถามผู้ประกอบการร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea

ผลการศึกษาพบว่าร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea เป็นการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบหุ้นส่วน โดยเป็นธุรกิจร้านอาหารรูปแบบคาเฟ่สไตล์รัสเซียที่จำหน่ายอาหารรัสเซียประเภท เบเกอรี่ อาหารคาวและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายในรูปแบบโฮมเมด (Homemade) การตกแต่งร้านสไตล์รัสเซียทำให้บรรยากาศของร้านมีกลิ่นอายความเป็นรัสเซีย ซึ่งเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างจากร้านคาเฟ่อื่น ร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea ตั้งอยู่บนถนนศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แนวคิดของคาเฟ่ Belka - Homemade Bakery & Tea คือ การนำเสนอความเป็นรัสเซียให้แก่ชาวไทยในมุมที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
"

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2564 / 2021

คำสำคัญ

การดำเนินธุรกิจ, คาเฟ่สไตล์รัสเซีย

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

การศึกษาการดำเนินธุรกิจคาเฟ่สไตล์รัสเซีย กรณีศึกษา ร้าน Belka - Homemade Bakery & Tea นันท์นภัส ขุนวัง - nannapat khunwang.pdf