การพัฒนาประเทศรัสเซียตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ค.ศ. 2019 - 2024 ในด้านการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาประเทศรัสเซียตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ค.ศ. 2019 - 2024 ในด้านการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียด

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อผู้เขียน

นางสาวเบญญาภา จารุสินธพ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

-

บทคัดย่อ

"การศึกษาเรื่องการพัฒนาประเทศรัสเซียตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี ค.ศ. 2019 - 2024 ในด้านการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงภาพรวมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรัสเซียในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนถึงการศึกษาประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรัสเซียในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความวิชาการและสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการนําทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลที่ได้มาทำการค้นคว้า
ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรัสเซีย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2019 -2024 มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งประกอบไปด้วย 9 โครงการซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยให้ครอบคลุมไปยังทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นการตอกย้ำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาแผนฉบับนี้จะช่วยให้ประชากรสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งลดอุปสรรคด้านการขนส่งในประเทศ และเพิ่มระดับการเชื่อมต่อจุดศูนย์ทางเศรษฐกิจของดินแดนในประเทศรัสเซีย โดยรัฐบาลกลางมีแผนดังต่อไปนี้ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางหลวงยุโรป - จีนตะวันตก การขนส่งทางรถไฟ เส้นทางทะเลเหนือ ศูนย์กลางการขนส่งและ
โลจิสติกส์ การสร้างและพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสนามบินและขยายเส้นทางในภูมิภาค การพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเส้นทางทางน้ำภายใน และท่าเรือในประเทศรัสเซีย
ผลสรุปจากการศึกษา แผนพัฒนาฯดังกล่าวจะเพิ่มศักยภาพในด้านการกระจายตัวของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพียงเมืองหลักทางตะวันตก และพัฒนาระดับชีวิตของประชากรให้สามารถเข้าถึงการเดินทางขนส่งสาธารณะได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่รัสเซียนั้นได้พบเจอถือเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินตามนโยบาย เช่น การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้แผนนโยบายหยุดชะงักลง เนื่องจากการหดตัวทางเศรษฐกิจและการเลิกจ้างงานซึ่งเป็นผลจากการล๊อคดาวน์และมาตรการป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้สงครามวัคซีนอาจจะเป็นปัญหาสำคัญของรัสเซียเนื่องจากสหภาพยุโรปและองค์การอนาโลกยังไม่รับรองวัคซีนสปุตนิกวี ซึ่งในอนาคตจะกระทบต่อการการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลสามารถที่จะดำเนินประสบความสำเร็จดังเป้าหมาย จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ดีและดัชนีวัดประสิทธิภาพของระบบ
โลจิสติกส์ (Logistics performance index) ที่จะได้รับการพัฒนาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นการลงทุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร "

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สหพันธรัฐรัสเซีย, โครงสร้างพื้นฐาน

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

6006720442 เบญญาภา จารุสินธพ - BENYAPA JARUSINTOP.pdf