อิทธิพลวัฒนธรรมเพลงฮิปฮอปในประเทศรัสเซีย

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อิทธิพลวัฒนธรรมเพลงฮิปฮอปในประเทศรัสเซีย

รายละเอียด

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

นายอัมรินทร์ สุขยิ่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

-

บทคัดย่อ

"ภาคนิพนธ์เรื่อง “วัฒนธรรมฮิปฮอปในประเทศรัสเซีย” เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและความสำคัญของวัฒนธรรมฮิปฮอปและวัฒนธรรมฮิปฮอปในรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจากวัฒนธรรมฮิปฮอปอีกด้วย
ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมฮิปฮอปในรัสเซียได้รับเข้ามาจากวัฒนธรรมฮิปฮฮปในประเทศสหรัฐอเมริกาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสมัยนายมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ต้องเผชิญเมื่อก้าวขึ้นมาดํารงเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตโดยแนวความคิดใหม่ใช้นโยบายกลาสนอสต์เนื้อหาของนโยบายกลาสนอสต์เน้นการเปิดเสรีทางการเมืองและสังคมในระดับกว้างและลึก เน้นการใช้สิทธิและเสรีภาพทางด้านความคิดและการแสดงออกโดยรัสเซียได้รับวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสามคลื่นด้วยกัน อีกทั้งวัฒนธรรมฮิปฮอปในรัสเซียมีการสะท้อนสังคมในเรื่อง เสรีภาพทางความคิด การซื้อขายยาเสพติด การซื้อสิทธิ์ขายเสียง และปัญหาด้านการปิดกั้นข้อเท็จจริง"

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

ฮิปฮอป

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

อัมรินทร์ สุขยิ่งเจริญ 6006720616 ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ - AMMARIN SUKYINGCHAROEN.pdf