การศึกษาเปรียบเทียบชาวเชเชนในรัสเซียกับชาวอุยกูร์ในจีนเกี่ยวกับ นโยบายการกลืนชาติในตงั้แต่ศตวรรษที่ 17 จนถึง ค.ศ.2021

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาเปรียบเทียบชาวเชเชนในรัสเซียกับชาวอุยกูร์ในจีนเกี่ยวกับ นโยบายการกลืนชาติในตงั้แต่ศตวรรษที่ 17 จนถึง ค.ศ.2021

รายละเอียด

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

ธนภัทร นิธิปารมี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

บทคัดย่อ

"ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการเปรียบเทียบชาวเชเชนในรัสเซียและชาวอุยกูร์จีนเกี่ยวกับนโยบายการกลืนชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงความเป็นมาของชาวเชเชนกับชาวอุยกูร์กับการที่ถูกประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศรัสเซียและประเทศจีนยึดครองและกลืนชาติ อีกทั้งยังวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความแตกต่างจากชาวเชเชนกับชาวอุยกูร์ที่นับถือศาสนาเดียวกันและเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกลืนกลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ซึ่งขอบเขตการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นถึงนโยบายการกลืนชาติชาวเชเชนถูกชาวรัสเซียกลืนและชาวอุยกูร์ที่ถูกชาวจีนกลืน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการศึกษาจากหนังสือ ข่าว และข้อมูลจากสื่ออิเล็ดทรอนิกส์ ผลจากการศึกษาพบว่านโยบายการกลืนชาติที่ชาวรัสเซียนำมาใช้กับชาวเชเชนนั้นมีความเหมือนกับการกลืนชาติชาวอุยกูร์ในประเทศจีน ซึ่งผลจาการการถูกกลืนกลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ทั้ง ชาวเชเชนกับชาวอุยกูร์ที่ถึงแม้จะต่างเชื้อชาติกันแต่ก็นับถือศาสนาเดียวกัน มีวัฒนธรรมคล้ายๆกัน แต่สิ่งที่แตกต่างคือสถานการณ์ในปัจจุบันทางรัฐบาลรัสเซียเริ่มมีการผ่อนปรนนโยบายการกลืนชาติชาวเชเชนมากขึ้นเนื่องจากหลังสงครามเชชเนียได้สร้างสูญเสียให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นรัฐบาลรัสเซียจึงดำเนินการผ่อนปรนมาตรการการควบคุมที่ลดลงซึ่งต่างกับกับชาวอุยกูร์ในประเทศจีนที่ยังคงใช้นโยบายที่เด็ดขาดและในอนาคตอาจจะมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ชาวเชเชน, ชาวอุยกูร์, นโยบายกลืนชาติ "

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

ชาวเชเชน, ชาวอุยกูร์, นโยบายกลืนชาติ

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

ธนภัทร นิธิปารมี นิพนธ์ สุดท้าย 6006720350 - ธนภัทร นิธิปารมี.pdf