การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ที่เป็นจำนวนมากของประชากรชาวรัสเซียในยุคของสหภาพโซเวียต

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่ที่เป็นจำนวนมากของประชากรชาวรัสเซียในยุคของสหภาพโซเวียต

รายละเอียด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

นายพัชรียา ปรมวาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

-

บทคัดย่อ

"ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยการดื่มสุราและสูบบุหรี่ที่เป็น จำนวนมากของชาวรัสเซียในยุคของสหภาพโซเวียต มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษา ปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่ง ผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสพติดการดื่มสุราและสูบบุหรี่ที่เป็นจำนวนมากของประชากรชาวรัสเซีย ในยุคของสหภาพโซเวียต และสาเหตุของปัจจัยนั้น ๆ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
จากการศึกษาพบว่าในยุคสหภาพโซเวียตก่อนที่จะมีการล่มสลายนั้น มีจำนวนประชากร เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราและการสูบบุหรี่เป็นจานวนมาก มีทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ และ เศรษฐกิจหรือนโยบายในสมัยนั้น ส่งผลให้ประชากรชาวรัสเซียในยุคของสหภาพโซเวียตนั้นดื่มสุรา และสูบบุหรี่กันเป็นจำนวนมาก"

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

บุหรี่, สหภาพโซเวียต, สุรา

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

6006720343 พัชรียา ปรมวาณิช (ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 2) - Patchareeya Paramawanich.pdf