ลู่ทางการส่งออกกะทิไทยไปรัสเซีย

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ลู่ทางการส่งออกกะทิไทยไปรัสเซีย

รายละเอียด

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

จอมขวัญ สวนสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ เจริญรัตน์ ตันเจริญ

บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์ เรื่อง ลู่ทางการส่งออกกะทิไทยไปรัสเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกกะทิของไทยไปยังประเทศรัสเซีย ศึกษาขั้นตอนในการส่งออกกะทิ และลู่ทางในการส่งออกกะทิของไทยไปยังประเทศรัสเซีย เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหา และอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มในอนาคตต่อการส่งออกกะทิของไทยไปยังประเทศรัสเซีย ภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวิธีการดำเนินการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากบทความวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจกะทิ หนังสือ และแหล่งข้อมูลจากสื่อออิเล็กทอนิกส์ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการส่งออกสินค้าไทยเพื่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น กรมธุรกิจการค้า บริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กะทิ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงการส่งออกกะทิไปยังประเทศรัสเซีย การศึกษาในครั้งนี้ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ทฤษฎี Five Forces Model ทฤษฎี PEST ANALYSIS รวมไปถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการส่งออกกะทิไทยไปรัสเซีย จากการศึกษา ภาพรวมของการส่งออกกะทิของไทยไปยังประเทศรัสเซีย พบว่าประเทศรัสเซียยังคงต้องการนำเข้าส่งออกกะทิจากประเทศไทย เพราะมีชาวไทยอาศัยอยู่ในรัสเซียและการประกอบอาหารไทยของชาวรัสเซียในประเทศรัสเซียโดยนิยมนำเมนูซุปต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่ หรือน้ำกะทิมาผสมเครื่องดื่มนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เกิดการศึกษาภาคนิพนธ์ฉบับนี้ขึ้น เพราะการส่งออกกะทิของไทยไปยังประเทศรัสเซียนั้นเพื่อจะตอบสนองความต้องการของชาวไทย ที่อาศัยอยู่อยู่ในรัสเซีย นอกจากนี้กะทิยังสามารถที่จะทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม ไม่ว่าจะเป็นครีมหรือนมได้ จึงทำให้ในประเทศรัสเซียหรือผู้ที่ต้องการจะนำกะทิไปสร้างสรรค์หรือประยุกต์ให้เข้ากับอาหารประเภทต่าง ๆประกอบกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวรัสเซีย ศึกษาธุรกิจกะทิภายในประเทศไทยว่ามีความพร้อมในการที่จะส่งออกไปยังประเทศรัสเซียอย่างไร อีกทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการส่งออกและการนำเข้าของประเทศรัสเซียและประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ศึกษาภาพรวมการตลาดของกะทิในต่างประเทศ ภาพรวมตลาดกะทิไทยในรัสเซีย สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกะทิสำเร็จรูปในปัจจุบัน การติดต่อและเจรจาธุรกิจในการส่งออกกะทิ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงของการส่งออกกะทิไทยไปยังประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามในการส่งออกกะทิจากไทยไปยังรัสเซียยังคงมีศักยภาพ และสามารถกล่าวได้ว่าจากกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้น ความต้องการกะทิในรัสเซียส่งผลให้ลู่ทางการนำเข้ากะทิไทยไปยังประเทศรัสเซีย สามารถขยายตัวได้ การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในครั้งนี้

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

กะทิ, ส่งออกกะทิ, ลู่ทางส่งออกกะทิ

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

6006720467 จอมขวัญ สวนสุวรรณ์ - Julie.pdf