ลู่ทางการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทย

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ลู่ทางการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทย

รายละเอียด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

กชพร สุขหนุน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ เจริญรัตน์ ตันเจริญ

บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์เรื่อง ลู่ทางการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมตลาดช็อกโกแลตในประเทศรัสเซียและประเทศไทย ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดช็อกโกแลตในประเทศรัสเซียและประเทศไทย และศึกษาลู่ทางการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทย โดยภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณบุษบา คุซมิน เจ้าของธุรกิจรับปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทย และเพจเฟสบุ๊คสินค้าจากรัสเซีย Товары из России จากการศึกษาพบว่าภาพรวมตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ชาวไทยชื่นชอบการบริโภคช็อกโกแลตตามเทศกาลสำคัญต่างๆ หรือซื้อช็อกโกแลตเป็นของขวัญมอบให้แก่กัน โดยกลุ่มผู้บริโภคช็อกโกแลตมากที่สุด คือ วัยรุ่นและวัยทำงาน ที่มีอายุประมาณ 18-50 ปี ช็อกโกแลตที่มียอดจำหน่ายสูง ได้แก่ รูปแบบเคลือบเวเฟอร์ ช็อกโกแลตบาร์สี่เหลี่ยม และเคลือบธัญพืช ในด้านการจำหน่ายร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายช่องทางออนไลน์มากขึ้น (Online) สำหรับสถิติในการนำเข้าช็อกโกแลตจากต่างประเทศมายังประเทศไทย มียอดนำเข้าลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 6.17 ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียพบว่า ตัวผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเป็นอาหารพร้อมรับประทาน มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิโดยรอบ ทำให้จำเป็นต้องใช้การขนส่งสินค้าทางอากาศมายังประเทศไทย มีความสะดวก แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้ต้นทุนของช็อกโกแลตรัสเซียสูงตามไปด้วย โดยการนำเข้าอาหารมายังประเทศไทยมีกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสำนักงานกรรมการอาหารและยา ส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก ประกอบกับข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทยยังคงไม่สะดวก เนื่องจากชาวรัสเซียไม่นิยมเปิด L/C นอกจากนี้ประเทศไทยและทั่วโลกยังประสบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตในประเทศไทย อย่างไรก็ตามลู่ทางการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทยก็ยังมีโอกาสขยายตัวในอนาคต เนื่องจากศักยภาพในการผลิตช็อกโกแลตของประเทศรัสเซียที่มีความทันสมัย และผู้ผลิตชาวรัสเซียยังได้รับการส่งเสริมการส่งออกสินค้าจากรัฐบาลรัสเซีย รวมถึงกระแสความนิยมของชาวไทยที่มีผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตแปลกใหม่ ในปัจจุบันเริ่มมีการนำเข้าช็อกโกแลตรัสเซียมาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) Shopee และ Lazada โดยผู้ศึกษายังได้จัดทำข้อเสนอแนะด้านลู่ทางการนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทย เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค และทำให้การนำเข้าช็อกโกแลตจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

ช็อกโกแลต, การนำเข้า, ประเทศรัสเซีย

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

ภาคนิพนธ์ช็อกโกแลต_6006720111 - Kotchaporn Sooknun.pdf