ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิดปี 2563 กรณีศึกษา เกาะกูด

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิดปี 2563 กรณีศึกษา เกาะกูด

รายละเอียด

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้เขียน

นางสาวจิรัชญา เผือกใจแผ้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน

บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิดปี 2563 กรณีศึกษา เกาะกูด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูด เพื่อทราบความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต่อสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะกูดว่าเป็นไปในทิศทางใดและศึกษาปัญหาในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูด ผู้ศึกษาได้ทำการวบรวบข้อมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการในเกาะกูด
จากการศึกษาพบว่าเกาะกูดสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่อนข้างมากและเงียบสงบ เหมาะอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ชื่นชอบธรรมชาติและการพักผ่อน ดังนั้นผลจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในเกาะกูดตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียโดยตรงแต่อัตราการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในเกาะกูดนั้นมีไม่มากหากเทียบกับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเช่น พัทยา อาจเพราะมาจากไม่มีการทำการตลาดที่ดีมากเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามา จึงควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
นอกจากนี้เพื่อให้เกาะกูดสามารถขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้เป็นตลาดหลักของเกาะกูดได้นั้นควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในเกาะที่ยังคงขาดความพร้อมในการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการแก้ไขปัญหาในด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษารัสเซีย จะทำให้การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย การท่องเที่ยว เกาะกูด

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

จิรัชญา เผือกใจแผ้ว 6006721200 - preal jirachaya.pdf