อิทธิพลของหน่วยงานความมั่นคงที่ส่งผลต่อสังคมและการใช้ชีวิตของชาวโซเวียตในช่วงปี ค.ศ. 1920-1991

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อิทธิพลของหน่วยงานความมั่นคงที่ส่งผลต่อสังคมและการใช้ชีวิตของชาวโซเวียตในช่วงปี ค.ศ. 1920-1991

รายละเอียด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อผู้เขียน

นายกราวิทัต บุณยะกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ

บทคัดย่อ

"ภาคนิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของหน่วยงานความมั่นคงที่ส่งผลต่อสังคมและการใช้ชีวิตของชาวโซเวียตในช่วงปี ค.ศ. 1920-1991” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลและอำนาจที่หน่วยงานความมั่นคงของโซเวียตที่มีต่อประชาชนของโซเวียต รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการของหน่วยงานความมั่นคงของโซเวียตนับตั้งแต่การก่อตั้งหน่วยงานความมั่นคง บทบาทของหน่วยงานความมั่นคงภายในรัฐบาลโซเวียตในแต่ละยุคสมัยโดยภาคนิพนธ์ฉนับนี้จะนำทฤษฎีนัยยะทางประวัติศาสตร์ (history significance) ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของอำนาจหน่วยงานความมั่นคงของโซเวียต เนื่องจากประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ต้องถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัจจุบัน การเข้าใจในประวัติศาสตร์อำนาจของหน่วยงานความมั่นคงที่เป็นรากฐานสำคัญของระบอบเผด็จการในสมัยของโซเวียตจะทำให้เข้าใจในลักษณะฐานอำนาจนิยมของประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin)
การใช้ทฤษฎีนัยยะทางประวัติศาสตร์ คือการสำรวจความสำคัญของอำนาจหน่วยงานความมั่นคงของ โซเวียตและนำมาเป็นฐานในการวิเคราะห์การเมืองของโซเวียต ว่าหน่วยงานความมั่นคงของโซเวียตเหล่านี้มีความสำคัญต่อโซเวียตอย่างไร อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้อำนาจของหน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้เพิ่มอำนาจขึ้นภายในการเมืองของโซเวียตและในที่สุดคือการวิเคราะห์มรดกทางสังคมและการเมืองที่หน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้ทิ้งไว้ในรัสเซียปัจจุบัน"

ปีที่เผยแพร่

2564 / 2021

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

รัสเซียศึกษา

ปีการศึกษา

2563 / 2020

คำสำคัญ

หน่วยงานความมั่นคง, พรรคคอมมิวนิสต์, อำนาจนิยม, โปลิตบูโร

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

ภาคนิพนธ์ 6006720194 - GRAVITAT BOONYAKAN.pdf