การศึกษาวิเคราะห์การเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

th-th การศึกษาวิเคราะห์การเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย
en-us AN ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHISTS' WORSHIP OF GANESHA IN THAI SOCIETY

รายละเอียด

th-th วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
en-us A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN BUDDHIST STUDIES DEPARTMENT OF PHILOSOPHY FACULTY OF LIBERAL ARTS THAMMASAT UNIVERSITY ACADEMIC YEAR 2015

หมายเลขอ้างอิง

2558477100000002956

ชื่อผู้เขียน

th-th นางสาวศุภลักษณ์ หัตถพนม
en-us Miss Suppaluck Hattapanom

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิริกาญจน

บทคัดย่อ

th-th งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติที่มา และความสำคัญของ การบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยอย่างเป็นวิชาการ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเชื่อ เกี่ยวกับพระคเณศที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน การเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) การบูชาพระคเณศของชาว พุทธในสังคมไทยมีที่มาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยพระคเณศมีความส าคัญในฐานะเทพเจ้าขจัด อุปสรรคและเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา 2) ประเด็นปัญหาการบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยมี 2 ด้านได้แก่ ประเด็นปัญหาด้านความเชื่อเรื่องพระคเณศของชาวพุทธ และประเด็นปัญหาด้าน แนวคิดการเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการเคารพบูชาพระคเณศ ของชาวพุทธในสังคมไทยมี 2 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาด้านความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และแนวทางการพัฒนาด้านแนวคิดการเคารพบูชาทางพระพุทธศาสนา
en-us This thesis is of 3 objectives namely:- 1) To academically study the Buddhist worship of Genesha in Thai society 2) To analyze the problem of faith in Ganesha on Buddhists’ way of life in Thai society, and 3) To propose appropriate guidelines on Buddhist worship of Genesha in Thai society. From the study, It is found that 1) The Buddhist worship of Genesha in Thai society was from the idea of Brahminism-Hinduism and that Ganesha has been important as a deity of the remover of obstacles and a deity of the arts and sciences 2) There are two issues of the Buddhist worship of Genesha in Thai society i.e. the issue about faith and the issue about idea. Lastly, two appropriate guidelines on Buddhist worship of Genesha in Thai society are the guideline on improving the faith in Buddhism and the guideline on improving the idea of worship in Buddhism

ปีที่เผยแพร่

2559 / 2016

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

สาขาวิชา

พุทธศาสนศึกษา

ปีการศึกษา

2558 / 2015

คำสำคัญ

th-th เคารพบูชา, พระคเณศ, ชาวพุทธ, สังคมไทย
en-us Worship, Ganesha, Buddhists, Thai society

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University

Item sets

TU_2015_5506031631_4771_2956