การตั้งชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Item

หัวข้อวิทยานิพนธ์

th-th การตั้งชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
en-us NAMING LONG - BOATS IN NORTHEASTERN THAILAND

รายละเอียด

th-th วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
en-us A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN THAI LANGUAGE DEPARTMENT OF THAI AND EAST ASIAN LANGUAGES AND CULTURES FACULTY OF LIBERAL ARTS THAMMASAT UNIVERSITY ACADEMIC YEAR 2016

หมายเลขอ้างอิง

25595506032381UCG

ชื่อผู้เขียน

th-th นางสาวพรเพ็ญ เหล็กดีเศษ
en-us Miss Pornpen Lekdeesed

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์อรพัช บวรรกัษา

บทคัดย่อ

th-th งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเรือยาวใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ส่วนประกอบของชื่อ ความหมาย และโครงสร้างทางความหมายของ ชื่อเรือยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงศึกษาค่านิยมและความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อเรือยาว ดังกล่าว ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจากชื่อเรือยาวในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ได้จากการสัมภาษณ์ จ านวน 305 ชื่อ ผลการศึกษาลักษณะทางภาษาพบว่าชื่อเรือยาวมีส่วนประกอบ 3 รูปแบบ ได้แก่ ชื่อเรือ ที่มีส่วนประกอบจากคำ ชื่อเรือที่มีส่วนประกอบจากคำและตัวเลข และชื่อเรือที่มีส่วนประกอบจาก อักษรย่อและคำตามลำดับ ด้านความหมายของชื่อเรือยาวพบว่าแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ชื่อที่มี ความหมายตรงกับความหมายประจำรูป และชื่อที่มีความหมายไม่ตรงกับความหมายประจำรูป ชื่อเรือยาวที่มีความหมายตรงกับความหมายประจำรูปแบ่งได้ 16 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเทวดา กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงาม กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า กลุ่มความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลำดับหรือจำนวนนับ กลุ่มความหมาย เกี่ยวกับธรรมชาติ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับน้ำหรือเรือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช กลุ่มความหมายเกี่ยวกับรูปลักษณะ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกลุ่มคน กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการ กระทำ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเมือง และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับทิศ ตามล าดับ ส่วนชื่อเรือยาวที่มี ความหมายไม่ตรงกับความหมายประจ ารูปแบ่งได้ 7 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ กลุ่มความหมายเกี่ยวบุคคลและวงศ์ตระกูล กลุ่มความหมายที่สัมพันธ์กับชื่อเรือยาวลำอื่น กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนเรือยาว กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประติมากรรมโขนเรือยาว และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับพละกำลัง และความเจริญ ตามลำดับ ส่วนโครงสร้างทางความหมายของชื่อเรือยาวมี 4 รูปแบบ ได้แก่ โครงสร้าง ทางความหมายแบบ 2 กลุ่มความหมาย แบบ 1 กลุ่มความหมาย แบบ 3 กลุ่มความหมาย และแบบ 4 กลุ่มความหมาย ตามลำดับ กลุ่มความหมายของชื่อเรือยาวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประการ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา ค่านิยมเกี่ยวกับความ ภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวและเครือญาติ ค่านิยม เกี่ยวกับธรรมชาติ และค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู ตามลำดับ นอกจากนี้ความหมายของชื่อเรือยาว ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับ ผีสางเทวดา ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา และความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ตามลำดับ
en-us Language characteristics naming long - boats in Northeastern Thailand were analyzed, including names element, meaning, semantic structure, values, and beliefs expressed. Data was collected by in depth interviews, about 305 long boats in 10 northeastern Thai provinces. Results were that – names featured word, word number, and abbreviation word combinations, in decreasing order of frequency. Denotative meanings included gods, virtue, treasure, position, numeral order, nature, water or ships, things, animals, seeds, shapes, movements, community, action, towns, and direction, in decreasing order of frequency. Connotative meanings included beliefs and good or evil spirits as objects of reverence, places, people and family, relationship to other long boats, events, ship prows, and power and advancement, in decreasing order of popularity. Semantic structure were two – component structure, one – component structure, three - component structure, and four - component structure, in decreasing order of popularity. These findings reflect northeastern Thai affirmative values of satisfactory things, importance of hometown, importance of family, nature, and gratitude, in decreasing order of popularity. Some also reflect animatic, religious, and auspicious beliefs, in decreasing order of popularity.

ปีที่เผยแพร่

2560 / 2017

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

สาขาวิชา

ภาษาไทย

ปีการศึกษา

2559 / 2016

คำสำคัญ

th-th ชื่อ, การตั้งชื่อ, เรือยาว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
en-us Names, Naming, Long - boats, Northeastern Thailand

ตีพิมพ์

Bangkok : Thammasat University

ประเภทข้อมูล

Text

สิทธิ์ในการใช้งาน

In Copyright - Educational Use Permitted

ลิขสิทธิ์

Thammasat University
TU_2016_5506032381_6856_4671